The event

FI

Musiikki-, kirjallisuus- ja peliala kasvavat yhteistyön avulla 

Tänään 5. maaliskuuta julkaistu ensimmäinen kasvusopimus on uudenlainen dialogi- ja yhteistyömalli julkisen sektorin ja luovien alojen yritysten välillä, jossa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti alan eri ulottuvuudet. Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet sekä liiketoimintamahdollisuudet. Kasvusopimuksella edistetään julkisen sektorin ja musiikki-, kirjallisuus- sekä pelialan jatkuvaa tavoitteellista vuoropuhelua.

Monistettavien sisältöalojen kasvusopimusprojektissa on rakennettu samaan aikaan useamman luovan sisältöalan yhteisiä kasvun rakenteita, tavoitteita ja niitä edistäviä toimenpiteitä. Monistettavien luovien alojen kasvusopimusprosessissa kokonaisuuden suunnitteluun on osallistunut satoja yrityksiä musiikki-, kirjallisuus- ja pelialalta. Monistettaviin sisältöihin tyypillisesti kuuluva AV-ala julkaisi oman kasvusopimuksensa jo vuonna 2023.

Kasvusopimuksen päätavoitteet

Monistettavien sisältöjen alojen kasvusopimukselle on muodostettu visio, tavoitteet, tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä alustava kasvun mittaristo. Lisäksi projektissa on hahmoteltu myös laajemmin eri luovien alojen kasvusopimuksien toimintaperiaatteita. On tärkeää, että yksittäisistä kasvusopimuksista muodostuu looginen kokonaisuus ja toiminnat täydentävät toisiaan. Tämä tarkoittaa yhteistä kasvusopimuksien tavoitteiden asettamista ja tuloksien seurantaa.

Nyt julkistettavassa monistettavien sisältöalojen kasvusopimuksen tavoitteissa nostetaan esille kuusi päätavoitetta:

  1. Kehitämme suomalaisten IP-oikeuksien jalostusastetta korkeammaksi ja mahdollistamme oikeuksien paremman jatkohyödyntämisen.
  2. Panostamme järjestelmällisesti kansainväliseen näkyvyyteen.
  3. Kehitämme koulutustoimijoiden ja luovan alan yritysten välistä yhteistyötä ja osaamistarpeiden tunnistamista.
  4. Luomme uusia alustoja toimijoiden kohtaamiselle, dialogille ja toimialarajat ylittävälle yhteistyölle.
  5. Muodostamme kasvulle KPI-mittarit (Key Performance Indicators) ja asetamme kasvun vertailuluvut (delta).
  6. Seuraamme ja mittaamme tuloksia.

Kaikkien tavoitteiden osalta tärkeintä on toimialojen halu kehittää yhteistyötä, tarjota yrityksille ja eri toimijoille tilaisuuksia ja alustoja, kuten Music x Media, kohtaamisille sekä mahdollisuus investoida yhteiseen innovaatiokehitykseen toimialarajat ylittävillä projekteilla.

Kasvatetaan Suomen aineetonta pääomaa yhdessä

Tavoitteena on, että Suomesta kasvaa luovan teollisuuden osalta aineettoman pääoman jatkojalostaja, ei raaka-ainetalous. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laajempaa immateriaalioikeuksien omistusta suomalaisissa luovan teollisuuden yrityksissä. Näin pystymme hyödyntämään oikeuksien käyttöä laajemmin ja pidempään kuin yksittäisenä projektina ja sen tuotantona. 

Kun maailma on siirtymässä yhä kiihtyvämmin savupiipputeollisuudesta elämyksien, kokemusten ja aineettomien hyödykkeiden arvoon perustuvaan talouteen, tämä siirtymä tulee olemaan Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta kriittisen tärkeä tavoite.

Aineettoman pääoman hyödyntämisessä on paljon potentiaalia. Muun muassa Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan Ruotsi saa merkittävästi Suomea enemmän irti aineettomiin oikeuksiin liittyvistä innovaatioista. Ruotsissa on Suomeen verrattuna nelinkertainen aineeton pääomakanta ja Etla vertaa Suomea aineettomien pääomien hyödyntämisessä “surkimukseksi” Ruotsiin verrattuna.

Share this page

EN